Privacyverklaring 

23 maart 2018

Praktijk Distel, gevestigd aan Tolkamp 7, 6602 DN Wijchen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Correspondentieadres: Tolkamp 7, 6602 DN Wijchen 

Telefoon: 0031645043327

email: info@annesevens.nl

Website: https://www.annesevens.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk Distel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Als aanvulling verwerk ik voor de dienstverlening de volgende gegevens van je dier:

 • Naam
 • Ras/ soort
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Geschiedenis zoals vermeld op het intakeformulier en genoteerd tijdens het consult

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik 

verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@annesevens.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Praktijk Distel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–   Het afhandelen van jouw betaling

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om producten en diensten bij je af te leveren
 • Om je te informeren over wijzigingen van producten en diensten
 • Praktijk Distel verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor boekhouding en belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Distel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres eigenaar en naam dier totdat eigenaar het wenselijk vind om deze te verwijderen of het dier overlijdt. Zijn beide gevallen niet van toepassing worden deze gegevens naar maximaal 7 jaar verwijdert in verband met het verplichte bewaartermijn ten behoeve van aangifte bij de Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Distel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, na jouw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor overleg met collega’s ten behoeve van een adequaat behandelplan wordt de casus uitsluitend anoniem en zonder herkenbare kenmerken van jouw of je dier besproken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Praktijk Distel gebruikt cookies zoals vermeld in de cookie-instellingen (initieel in de cookie-banner, later via het logo linksonder).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Distel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@annesevens.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Praktijk Distel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Praktijk Distel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@annesevens.nl

Call Now Button